Chia sẻ code check ngưỡng, limit tkqc facebook update 2022

Một số tài khoản quảng cáo trên facebook hiện nay đang bị ẩn ngưỡng hoặc giới hạn chi tiêu. Mình xin chia sẻ bạn công cụ giúp kiểm tra ngưỡng, check limit tài khoản quảng cáo. Đặc biệt áp dụng cho anh em scan via giúp dễ dàng kiểm tra via của mình. Cùng tìm hiểu code check ngưỡng mới nhất ad update nhé.

Hướng dẫn sử dụng code check ngưỡng và check limit

Bước 1: Truy cập vào phần cài đặt trong tài khoản quảng cáo của bạn: https://business.facebook.com/ads/manager/account_settings/

Bước 2: Bấm F12 ( Chuột phải chọn Inspect – máy Mac) -> Chọn Console

Bước 3: Paste đoạn code sau vào mục Console

javascript: (() => {
let adAccountID = require("BusinessUnifiedNavigationContext").adAccountID || null;
let accessToken = require("AdsCMConnectConfig").access_token || null;
if (!adAccountID || !accessToken) 
return alert("Lỗi tài khoản vui lòng kiểm tra lại.");

let PATH = "https://graph.facebook.com/v10.0";
let fields = { fields: "adspaymentcycle,currency,name,adtrust_dsl,amount_spent", access_token: accessToken };
let q = new URLSearchParams(fields);

fetch(`${PATH}/act_${adAccountID}?${q}`, { method: "GET", mode: "cors" }).then((response) => response.json())
.then((res) => {
const { name, adtrust_dsl, amount_spent, currency, id, adspaymentcycle } = res;
if (id) {
alert(
`Account Ads_ID: ${id.replace(/act_/g, "")}nName Account Ads: ${name}nLimit: ${adtrust_dsl} ${currency}nTổng ngưỡng: ${
adspaymentcycle?.data && adspaymentcycle?.data.length ? `${adspaymentcycle?.data[0].threshold_amount} ${currency}` : `0 ${currency}`
}nTổng chi tiêu: ${amount_spent} ${currency}nnFrom: WWW.FORLIKE.PROn`
);
} else {
alert("Lỗi, không thể check ngưỡng TK QC này");
}
})
.catch((err) => {
alert("Lỗi không xác định");
});
})();

Ngoài ra, hoặc bạn có thể sử dụng đoạn code sau:

eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[e(c)]=k[c]||e(c)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}(''1d 1g';1h:{(k(){h a=["1i","B","o","1j"," ","G","1k: ","1l","","\r\1m 1n n: ","n","\r\1o 1p: ","\r\1q: ","1r","f","\r\1s 1f: ","y","\r\1t 1v f!!!\r\1w: @1x","1y","1z","1A","1B","1C","1D","1I","1E","1F","-1G","1H","s","1u","1e","1c","M","t u P L N O\r\S: ","\r\Q: t u","X","Y","Z://1a.1b.T/W.0/V","U","R","?K=B,G,n,o,y&J=","J","1K","*/*","A-1M,A;q=0.9","2b","2c","2d"];1Z(a[2e]+x(a[2f])[a[2g]]+a[1J]+x(a[2h])[a[2i]],{"2a":{"v":a[1Y],"v-1L":a[1W]},"s":1V,"1U":a[1T],"1X":a[1S],"1R":a[1Q]})[a[w]](k(p){1P p[a[1O]]()[a[w]](1N k(f){l(f&&i[a[0]](f)&&i[a[0]](f)[a[1]]){h b=i[a[0]](f);l(b[a[2]]==-1){h d=a[3]}m{d=b[a[2]]+a[4]+b[a[5]]}h j=a[6]+(b[a[7]]||a[8])+a[9]+(b[a[10]]||a[8])+a[11]+(d||a[8])+a[12]+(b[a[1]][a[14]][0][a[13]]/ g || 0) + a[4] + (b[a[5]] || a[8]) + a[15] + (b[a[16]] /g||a[8])+a[4]+(b[a[5]]||a[8])+a[17];h c=e[a[19]](a[18]);c[a[20]]=j;c[a[22]](a[21],a[8]);c[a[24]][a[23]]=a[25];c[a[24]][a[26]]=a[27];e[a[29]][a[28]](c);c[a[z]]();e[a[I]](a[H]);e[a[29]][a[E]](c);D(a[6]+(b[a[7]]||a[8])+a[9]+(b[a[10]]||a[8])+a[11]+(d||a[8])+a[12]+(b[a[1]][a[14]][0][a[13]]/ g || 0) + a[4] + (b[a[5]] || a[8]) + a[15] + (b[a[16]] /g||a[8])+a[4]+(b[a[5]]||a[8])+a[17])}m{b=i[a[0]](f);l(b[a[2]]==-1){d=a[3]}m{d=b[a[2]]+a[4]+b[a[5]]}j=a[C]+(b[a[7]]||a[8])+a[9]+(b[a[10]]||a[8])+a[11]+(d||a[8])+a[F]+a[15]+(b[a[16]]/g||a[8])+a[4]+(b[a[5]]||a[8])+a[17];c=e[a[19]](a[18]);c[a[20]]=j;c[a[22]](a[21],a[8]);c[a[24]][a[23]]=a[25];c[a[24]][a[26]]=a[27];e[a[29]][a[28]](c);c[a[z]]();e[a[I]](a[H]);e[a[29]][a[E]](c);D(a[C]+(b[a[7]]||a[8])+a[9]+(b[a[10]]||a[8])+a[11]+(d||a[8])+a[F]+a[15]+(b[a[16]]/g||a[8])+a[4]+(b[a[5]]||a[8])+a[17])}})})})()};',62,143,'||||||||||args|matched|obj|callback|document|data|100|var|JSON|tind|function|if|else|name|adtrust_dsl|langreverse|||body|Not|Found|accept|36|require|amount_spent|30|en|adspaymentcycle|34|alert|33|35|currency|31|32|access_token|fields|Threshold|removeChild|Ads|Account|Billding|nThreshold|BusinessUnifiedNavigationContext|nID_ads|com|adAccountID|act_|v10|then|text|https|||||||||||graph|facebook|execCommand|use|copy|spent|strict|javascript|parse|Nolimit|ID_ads|id|nAds|account|nLimit|Day|nThreshold_amount|threshold_amount|nAmount|nCopied|select|all|nTelegram|Qiinht|textarea|createElement|value|readonly|setAttribute|position|absolute|left|9999px|appendChild|style|41|AdsCMConnectConfig|language|US|async|37|return|48|credentials|47|46|method|null|45|mode|44|fetch|||||||||||headers|GET|cors|omit|38|40|39|43|42'.split('|'),0,{})

Sau khi sử dụng đoạn code để check, kết quả trên mỗi tài khoản sẽ hiển thị lên như sau:

Chú thích:

  • Account Ads_ID: ID tài khoản quảng cáo
  • Name Account Ads: Tên tài khoản quảng cáo
  • Limit: Giới hạn chi tiêu trong ngày của tài khoản quảng cáo
  • Tổng ngưỡng: Ngưỡng thanh toán hiện tại của tài khoản
  • Tổng chi tiêu: Tổng số tiền đã chi tiêu của tài khoản

Chúc các bạn áp dụng thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *